Bedrijvenweb Nederland B.V. en haar redactiemedewerkers gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het samenstellen van de inhoudelijke informatie (content) van haar websites.

Vrijwaring

Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op een website van Bedrijvenweb Nederland B.V. aantreft. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie welke op een door Bedrijvenweb Nederland B.V. ontwikkelde website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen namelijk niet altijd voorkomen worden.

Raadplegen informatie
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Bedrijvenweb Nederland B.V. websites, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Bedrijvenweb Nederland B.V.. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op een Bedrijvenweb Nederland B.V. website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van een Bedrijvenweb Nederland B.V. website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om een Bedrijvenweb Nederland B.V. website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van een Bedrijvenweb Nederland B.V. website verkregen is. Bedrijvenweb Nederland B.V. garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in onze publicaties, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Informatiewijzigingen
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via een Bedrijvenweb Nederland B.V. website verkregen informatie. De informatie op een Bedrijvenweb Nederland B.V. website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. CopyrightBedrijvenweb Nederland B.V. behoudt zich alle rechten ten aanzien van vorm en inhoud van haar websites voor.Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb is onderdeel van IT-Ernity
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 27001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd
Bedrijvenweb - ISO 9001 gecertificeerd